سوزن های نانو کربنی (عکس علمی)

نانو سوزن های از جنس کربن در خدمت داروسازی

نانو سوزن های از جنس کربن در خدمت داروسازی

نانوتکنولوژی در صنایع داروسازی و مباحث علمی آن نفش بسزایی دارد. یکی از این بحث ها، بحث دارورسانی یا Drug delivery می باشد که امروزه سعی بر دارورسانی هدفمند و با حداقل دز دارویی مورد نیاز است.

اخیرا دانشمندان با استفاده از نانومولکول های کربنی موفق به ساخت نوعی سوزن تزریقی نانو یا Carbon_Nanoneedles شده اند که جهت حمل و تزریق دارو در ارگان مورد نظر بسیار کارا و دقیق هستند.

در تخقیقات انجام شده از این نانوسوزن ها در درمان سرطان هایی مانند ریه و پروستات استفاده و نتایج خوبی گرفته اند.

در عکس زیر تصویر میکروسکوپ الکترونی از این نانومواد کربنی Nanoneedles را می بینید:

غلامرضا ابری – دکتر داروساز – دانشگاه تهران – همکار نویسنده در سایت pharmacy today

سرطانسرطان پروستاتسرطان ریهعکس علمینانو کربننانوتکنولوژینانوسوزننانوکربن ها